اجرای پروژه کفپوش بتنی هرندی تهران

با همت متخصصین و کارشناسان شرکت توسعه و عمران اقتصاد شهر طوبی پروژه خیابان هرندی شهر تهران در زمان کمتر از دو هفته انجام و تحویل گردید.