فصلنامه گواهینامه فنی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شد.