بازدید مدیران و کارشناسان فنی مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران

روز سه شنبه 98/11/08 مدیران و کارشناسان فنی مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداری تهران از کارخانه تولید قطعات بتنی شرکت بازدید کردند. دراین بازدید ضمن بررسی آخرین اقدامات و اصلاحات انجام شده در خصوص ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی به اهمیت و کیفیت و نقش آن در توسعه بازار تأکید گردید.