بازدید آقای مهندس عباسی از کارخانه قطعات بتنی مورخ 98/11/06