بازدید آقای دکتر طالقانی از کارخانه قطعات بتنی (98/10/08)